Efektowna i Nowoczesna Donica Betonowa Zewnętrzna Roberto

1000 x 500 H500cm 120kg 190l

3,658.02zł

Donica Roberto z betonu (polimerobetonu). Występuje w trzech podstawowych kolorach : białym, szarym oraz czarnym. Donica produkowana jest w standardzie z otworami odpływowymi. Waga donicy to :120 kg, a wymiary : długość:100cm, szerokość:50cm, wysokość:50cm.

FUNKCJONALNY DESIGN

Moż­na w niej swo­bod­nie za­sa­dzić średniej wielkości drze­wka lub krzewy, któ­re, dzię­ki pro­stym, klasycz­nym kształ­tom do­ni­cy, efektownie wzbogacają du­że prze­strze­nie te­re­nów uży­tecz­no­ści publicz­nej. Jej no­wo­cze­sny de­sign, pro­sto­ta for­my, su­ro­wość ma­te­ria­łu i wy­so­ka ja­kość wy­koń­cze­nia, two­rzą elegancki ele­ment ar­chi­tek­tu­ry miej­skiej, który z od­po­wied­nio do­bra­ną ro­ślin­no­ścią podkreśli styl każdego frag­men­tu prze­strze­ni.

ODPORNA NA UPŁYWAJĄCY CZAS

Odporność na bardzo niskie temperatury, uszkodzenia mechaniczne oraz stabilność sprawiają, że donica doskonale prezentuje się przez wiele lat sprawiając, że inwestycja w donicę wykonaną z polimerobetonu wysokiej jakości jest bardzo opłacalna.

Updating…
  • Brak produktów w koszyku.