Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 

Spis treści:

§ 1 Definicje

§ 2 Postanowienia ogólne

§ 3 Konto Klienta

§ 4 Zamówienia

§ 5 Płatność i cena

§ 6 Dostawa

§ 7 Odstąpienie od umowy

§ 8 Rękojmia za wady

§ 9 Ochrona Danych Osobowych

§ 10 Świadczenie usług drogą elektroniczną

§ 11 Postanowienia końcowe

§ 1 Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają odpowiednio:

 1. Sklep / Sklep Internetowy– sklep internetowy prowadzony przez Sprzedającego dostępny pod adresem https://worldofflowerpots.pl
 2. Sprzedający – WOF Sp. z o.o. z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu, Broniewskiego 15; 47-225 Kędzierzyn-Koźle; NIP 6172203672; REGON 302251238; KRS 0000452062; adres e-mail: info@worldofflowerpots.com
 3. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywająca Produkty za pośrednictwem Sklepu internetowego,
 4. Zarejestrowany Klient – Klient korzystający ze Sklepu internetowego, który dokonał Rejestracji i założył Konto klienta;
 5. Rejestracja – jednorazowa czynność dokonywana przez Klienta w ramach Sklepu internetowego, polegająca na wypełnieniu formularza rejestracyjnego w celu założenia Konta klienta;
 6. Hasło – ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych, określony przez Klienta podczas Rejestracji  w  Sklepie  internetowym, umożliwiający dostęp do Konta klienta i służący jego zabezpieczeniu;
 7. Konto klienta – indywidualny panel Klienta dostępny po dokonaniu Rejestracji i zalogowaniu, oznaczony loginem i hasłem, służący do składania Zapytań o Produkty za pośrednictwem Sklepu internetowego, a także uzyskaniu przez Klienta informacji o historii Zapytań;
 8. Konsument – osoba fizyczna nabywająca Produkty w Sklepie internetowym w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Jeśli w niniejszym Regulaminie lub załącznikach mowa o Konsumencie, rozumie się przez to również osoby fizyczne nabywające Produkty w Sklepie internetowym związane bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą (będące Przedsiębiorcami) gdy z treści umowy wynika, że nie posiada ona dla nich charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, chyba że niniejszy Regulamin wyraźnie stanowi inaczej.
 9. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka nieposiadająca osobowości prawnej, nabywająca Produkty w Sklepie internetowym w ramach działalności gospodarczej lub zawodowej;
 10. Regulamin – niniejszy dokument, określający prawa i obowiązki Sprzedającego i Klienta oraz warunki składania Zapytań i dokonywania zakupów Produktów i zawierania Umów sprzedaży;
 11. Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w rozumieniu ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach ustawowo wolnych od pracy;
 12. Koszyk – usługa udostępniana przez Sprzedającego w Sklepie internetowym, w ramach, której widoczne są Produkty dodane przez Klienta do Zamówienia, umożliwiająca złożenie i zmianę Zamówienia, a także wyświetlenie aktualnej wartości Zamówienia;
 13. Zapytanie – oświadczenie woli Klienta, stanowiące ofertę zawarcia Umowy sprzedaży złożoną Sprzedającemu przez Klienta, składane z wykorzystaniem funkcjonalności Sklepu internetowego, lub telefonicznie, zawierające informacje niezbędne do zawarcia i wykonania Umowy sprzedaży;
 14. Oferta – sporządzona przez Sprzedającego, po otrzymaniu Zapytania od Klienta, indywidualna wycena dla Klienta, obejmująca m.in. wycenę Produktów (z podaniem ceny netto i brutto tj. z podatkiem VAT), koszty dostawy (z podaniem ceny netto i brutto tj. z podatkiem VAT), oraz termin realizacji dostawy, jak również termin związania Sprzedającego Ofertą;
 15. Zamówienie – oferta Klienta zawarcia Umowy, kierowana do Sprzedającego w formie elektronicznej na adres e-mail:info@worldofflowerpots.com lub telefonicznie, następująca po uprzednim złożeniu przez Klienta Zapytania do Sprzedającego i otrzymania odpowiedzi od Sprzedającego;
 16. Produkt – rzecz ruchoma – donica – dostępna w Sklepie internetowym, przeznaczona do sprzedaży na podstawie zawartej przez Sprzedającego z Klientem Umowy sprzedaży, w szczególności z wykorzystaniem funkcjonalności Sklepu internetowego;
 17. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu Kodeksu cywilnego, dotycząca sprzedaży przez Sprzedającego na rzecz Klienta Produktów objętych Zamówieniem, której warunki określa Regulamin;

RODO – Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych);

§ 2 Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy dostępny pod adresem https://worldofflowerpots.pl prowadzony jest przez spółkę z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu, Broniewskiego 15; 47-225 Kędzierzyn-Koźle; NIP 6172203672; REGON 302251238; KRS 0000452062; adres e-mail: info@worldofflowerpots.com. Regulamin określa prawa i obowiązki Klientów oraz Sprzedającego.
 2. Regulamin sporządzony jest w języku polskim i stanowi wzorzec umowny w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.
 3. W celu zawarcia umowy ze Sprzedającym Klient może przed złożeniem Zamówienia skorzystać z prawa do negocjacji warunków Umowy sprzedaży. W przypadku rezygnacji przez Klienta z możliwości negocjacji, niniejszy Regulamin stanowi treść zawartej pomiędzy stronami Umowy sprzedaży.
 4. Dostęp do Regulaminu Klient może uzyskać w każdym momencie pod adresem: https://polymaxform.pl/regulamin/ a także poprzez zapisanie go w dowolnym formacie na wybranym przez siebie nośniku.
 5. Jeżeli nie zostało to wyraźnie wskazane w informacji handlowej, Produkty oferowane w Sklepie internetowym są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Informacja ta jest równoznaczna z zobowiązaniem Sprzedającego do dostarczenia Klientowi Produktów bez wad.
 6. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część wszystkich Umów sprzedaży zawieranych przez Sprzedającego, w tym również umów zawieranych w drodze Zamówienia złożonego po uprzednim złożeniu przez Klienta Zapytania do Sprzedającego i otrzymania odpowiedzi od Sprzedającego.
 7. Komunikacja ze Sprzedającym dokonywana przez Klienta powoduje ponoszenie przez Klienta kosztów, jakie wynikają z umów zawartych przez Klienta z podmiotami trzecimi, za możliwość korzystania z określonych form komunikacji na odległość. Sprzedający nie pobiera żadnych dodatkowych opłat ani świadczeń za możliwość komunikowania się z nim.

§ 3 Konto Klienta

 1. Klient w celu założenia Konta klienta dokonuje Rejestracji za pomocą formularza, podając dane wskazane w formularzu Rejestracji, w tym przede wszystkim adres e-mail, hasło, dane adresowe i kontaktowe.
 2. Hasło podawane przy logowaniu do Sklepu może składać się z liter, cyfr lub/oraz znaków specjalnych. Hasło jest indywidualne dla każdego Klienta. Hasło można zmienić w Koncie klienta poprzez podanie adresu e-mail oraz nowego hasła.
 3. Loginem klienta jest podany przy rejestracji adres e-mail Klienta.
 4. Założenie Konta klienta jest bezpłatne i dobrowolne.
 5. Rejestracja nie jest warunkiem złożenia Zapytania lub Zamówienia w Sklepie. Klient ma możliwość złożenia Zapytania za pośrednictwem Sklepu internetowego bez uprzedniej Rejestracji, korzystając z formularza Zapytania, lub telefonicznie.
 6. Klient zobowiązuje się do podania prawdziwych danych.
 7. Sprzedający ma prawo do usunięcia Konta w przypadku jeżeli Klient w ciągu kolejnych 3 lat nie złożył jakiegokolwiek Zapytania ze swojego Konta. Zaprzestanie świadczenie usługi Konta powoduje usunięcie wszystkich zgromadzonych na tym Koncie danych. Sprzedający nie jest zobowiązany uprzedzić Klienta o zamiarze zaprzestania świadczenia usługi Konta i usunięcia zgromadzonych na nim danych.

§ 4 Zapytania

 1. Informacje o Produktach prezentowane w Sklepie internetowym nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy sprzedaży.
 2. Złożenie Zapytania stanowi ofertę w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, złożoną Sprzedającemu przez Klienta.
 3. Klient ma możliwość złożenia Zapytania po wcześniejszej Rejestracji, za pośrednictwem Konta klienta, lub za pośrednictwem Sklepu internetowego bez uprzedniej Rejestracji, korzystając z formularza Zapytania, albo telefonicznie.
 4. W celu złożenia Zapytania z wykorzystaniem funkcjonalności Sklepu internetowego Klient powinien dodać do Koszyka Produkt, który zamierza kupić. Dodanie Produktu do „Koszyka” nie jest równoznaczne ze złożeniem Zapytania. Produkty mogą być dowolnie dodawane lub usuwane z Koszyka.
 5. Klient posiadający Konto klienta, po zalogowaniu się i po ostatecznym dodaniu Produktów do Koszyka zostaje przekierowany do formularza służącego do składania Zapytań. Następnie Klient zostaje przekierowany do podsumowania Zapytania. Złożenie Zapytania zostaje dokonane poprzez wybranie przycisku „Wyślij zapytanie”.
 6. Klient nieposiadający Konta klienta, po ostatecznym dodaniu Produktów do Koszyka zostaje przekierowany do formularza służącego do składania Zapytań. Następnie Klient zostaje przekierowany do podsumowania Zapytania. Złożenie Zapytania zostaje dokonane poprzez wybranie przycisku „Wyślij zapytanie”.
 7. Warunkiem złożenia Zapytania z wykorzystaniem funkcjonalności Sklepu internetowego jest zapoznanie się i zaakceptowanie niniejszego Regulaminu, co Klient potwierdza przed złożeniem Zapytania poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu Zapytania.
 8. Naciśnięcie na przycisk „Wyślij zapytanie” oznacza złożenie przez Klienta Zapytania.
 9. W przypadku zapytań telefonicznych Klient zobowiązuje się podać dane jak w formularzu Zapytania.
 10. Sprzedający po otrzymaniu Zapytania, sporządzi indywidualną Ofertę dla Klienta, obejmującą wycenę Produktów (z podaniem ceny netto i brutto tj. z podatkiem VAT), koszty dostawy (z podaniem ceny netto i brutto tj. z podatkiem VAT), oraz terminem realizacji dostawy. Są to całkowite koszty, które Klient zobowiązany jest zapłacić wraz z należnymi podatkami i kosztami dostarczenia Produktu.
 11. Klient otrzyma na adres poczty elektronicznej (e-mail) podany przy składaniu Zapytania lub powiązany z Kontem klienta wiadomość, obejmującą Ofertę. Oferta nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego a jedynie zaproszenie do zawarcia Umowy sprzedaży.
 12. Informacje o Produktach prezentowane w Sklepie internetowym nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy sprzedaży.

§ 5 Zamówienia

 1. Na podstawie otrzymanej od Sprzedającego Oferty, Klient składa Zamówienie na adres info@worldofflowerpots.com, lub telefonicznie, określając w treści zamówienia dane Klienta (nazwa firmy, adres, tel. kontaktowy, NIP, a w przypadku osób fizycznych – imię i nazwisko, adres, tel. kontaktowy), model donicy, ilość sztuk, kolor, opcje wyposażenia dodatkowego (jeżeli są dostępne), adres dostawy, osobę kontaktową wraz z numerem telefonu (Klient może powołać się na dane z Oferty).
 2. Warunkiem złożenia Zamówienia, bez wcześniejszego wykorzystania funkcjonalności Sklepu internetowego, jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta niniejszego Regulaminu, co Klient potwierdza przed złożeniem Zamówienia poprzez złożenie oświadczenia w formie dokumentowej.
 3. Zamówienie może być złożone przez Klienta jedynie w okresie oznaczonym w Ofercie. Po upływie tego okresu Oferta nie obowiązuje, a Klient powinien złożyć nowe Zapytanie.
 4. Zawarcie Umowy sprzedaży następuje na podstawie Zamówienia Klienta i potwierdzenia jego przyjęcia przez Sprzedającego pod warunkiem uiszczenia przez Klienta przedpłaty wymaganej w potwierdzeniu zamówienia, w szczególności w fakturze proforma lub fakturze zaliczkowej. Zamówienie złożone przez Klienta stanowi ofertę złożoną Sprzedającemu w rozumieniu Kodeksu  Cywilnego, a Klient związany jest złożonym zamówieniem tak długo jak długo go nie odwoła zgodnie z art. 662 KC, tj. do czasu potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sprzedającego.
 5. Klient składa Zamówienia na adres info@worldofflowerpots.com lub telefonicznie. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia przez Sprzedającego – Klient otrzyma na adres poczty elektronicznej (e-mail) podany przy składaniu Zamówienia lub powiązany z Kontem klienta wiadomość zatytułowaną „potwierdzenie zamówienia” (lub podobnie) wraz z fakturą proforma lub fakturą zaliczkową. E-mail ten stanowi przyjęciu Zamówienia (oferty) Klienta. W momencie poinformowania Klienta o przyjęciu złożonego przez niego Zamówienia, następuje zawarcie Umowy sprzedaży między Sprzedającym a Klientem.
 6. Zamówienie złożone przez Klienta w formie elektronicznej wiąże Klienta bez względu na to, czy Sprzedający potwierdzi jego otrzymanie. Wyłącza się̨ zastosowanie przepisów 661 §1-§3 KC. Ewentualne potwierdzenie przez Sprzedającego faktu otrzymania Zamówienia nie oznacza w żadnym przypadku potwierdzenia jego przyjęcia.
 7. Zamówienia Klienta wymagają̨ każdorazowo potwierdzenia ich przyjęcia przez Sprzedającego w formie dokumentowej lub pisemnej. Brak potwierdzenia Zamówienia przez Sprzedającego w terminie 14 dni jest jednoznaczny z tym, że Umowa nie została zawarta. Wyłącza się możliwość dorozumianego przyjęcia Zamówienia przez Sprzedającego, o którym mowa w art. 682
 8. Odwołanie złożonego przez Klienta i potwierdzonego przez Sprzedajacego Zamówienia możliwe jest wyłącznie w formie dokumentowej lub pisemnej pod rygorem nieważności w ciągu dwóch dni od potwierdzenia Zamówienia przez Sprzedającego. Późniejsze anulowanie Zamówienia jest niemożliwe ze względu na proces produkcji.
 9. Jakiekolwiek zmiany warunków zawartych w potwierdzeniu zamówienia wymagają̨ potwierdzenia przez Sprzedajacego w formie dokumentowej pod rygorem nieważności i mają zastosowanie wyłącznie do danej transakcji handlowej.
 10. Ustne lub telefoniczne ustalenia maja moc wiążącą z chwila ich wyraźnego potwierdzenia przez Sprzedającego w formie pisemnej lub dokumentowej pod rygorem nieważności.

§ 6 Płatność i cena

 1. Warunkiem realizacji Umowy sprzedaży przez Sprzedającego jest dokonanie przez Klienta całej kwoty przedpłaty określonej w Ofercie otrzymanej od Sprzedającego oraz w fakturze proforma lub fakturze zaliczkowej (wysokość przedpłaty jest ustalana indywidualnie przez Sprzedającego).
 2. Klient ma możliwość dokonania zapłaty za Produkt przelewem na rachunek bankowy Sprzedającego podany w potwierdzeniu zamówienia, fakturze proforma lub fakturze zaliczkowej.
 3. Czas realizacji Umowy sprzedaży – dostawy – jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności tj. zaksięgowania się całej wymaganej przedpłaty na rachunku bankowym Sprzedającego.
 4. Ceny podane w Ofercie, potwierdzeniu zamówienia, fakturze proforma lub fakturze zaliczkowej, są cenami wyrażonymi są w złotych polskich.
 5. Sprzedający ma prawo do zmiany cen Produktów, wprowadzania oraz wycofywania Produktów, udzielania rabatów na poszczególne Produkty oraz przeprowadzania i odwoływania promocji. Zmiany mogą dotyczyć również Produktów – do chwili przesłania przez Sprzedającego potwierdzenia zamówienia.

§ 7 Dostawa

 1. Sprzedający dobiera rodzaj dostawy do danej transakcji oraz informuje Klienta o kosztach dostawy.
 2. Dostawa następuje za pośrednictwem wybranej przez Sprzedającego zewnętrznej firmy spedycyjnej na adres wskazany przez Klienta w Zamówieniu. Dostawy odbywają się w dni robocze.
 3. Nie ma możliwości osobiste odbioru Produktów,
 4. Koszty dostarczenia Produktu, które oprócz ceny za Produkt ponosi Klient, są podawane w Ofercie. Sprzedający może określić minimalną wartość lub ilość zamówienia od jakiej koszty dostawy w całości lub w części ponosi Sprzedający, lub grupę Klientów za którą koszty dostawy w całości lub w części ponosi Sprzedający.
 5. Produkty pakowane są piętrowo na palecie. Klient zapewnia rozładunek Produktów w miejscu dostawy. W przypadku realizacji zamówień o dużej masie zalecane jest przygotowanie wózka widłowego pozwalającego na rozładunek Produktów.
 6. Z chwilą wydania Produktu na Kupującego przechodzą korzyści i ciężary związane z rzeczą oraz niebezpieczeństwo jej przypadkowej utraty lub uszkodzenia. W przypadku dostawy realizowanej przez innego niż Sprzedający przewoźnika lub spedytora, za wydanie Produktu uważa się powierzenie go przez Sprzedającego przewoźnikowi lub spedytorowi, jeżeli Kupującym jest Przedsiębiorca lub odebranie Produktu od przewoźnika lub spedytora, jeżeli Kupującym jest Konsument.
 7. Klient będący Przedsiębiorcą jest zobowiązany do sprawdzenia stanu Produktu po dostarczeniu przesyłki, w obecności podmiotu realizującego przewóz. W razie stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń przesyłki Przedsiębiorca zobowiązany jest do spisania stosownego protokołu oraz zaznaczenie tego faktu na dokumencie CMR.
 8. Zaleca się, aby Klient będący Konsumentem, w miarę możliwości, dokonał sprawdzenia Produktu po dostarczeniu przesyłki w obecności podmiotu realizującego przewóz. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń przesyłki zaleca się również, aby Konsument spisał stosowny protokół i niezwłocznie skontaktował się ze Sprzedającym oraz zaznaczył ten fakt na dokumencie CMR.
 9. Wady wynikłe podczas transportu, wszelkie uszkodzenia dostarczonego Produktu itp. należy zgłaszać niezwłocznie maksymalnie do 48 godzin od dnia dostawy, wraz ze skanem dokumentu firmy przewozowej (listu przewozowego) z adnotacją o uszkodzonym Produkcie oraz dokumentacją fotograficzną zapakowanych Produktów, jak i odpakowanych, na adres mailowy info@worldofflowerpots.com.
 10. W przypadku niedostarczenia pełnej dokumentacji (dowodów uszkodzenia w transporcie) Sprzedający nie ma podstaw do pozytywnego rozpatrzenia reklamacji. Stąd sporządzenie prawidłowej dokumentacji, w tym fotograficznej, leży w interesie Klienta.
 11. Sprzedający nie ponosi żadnej odpowiedzialności spowodowanej opóźnieniem w transporcie, powstałym z winy firmy przewozowej.
 12. W przypadku Zamówień złożonych przez osoby niebędące Konsumentami, jeżeli Sprzedający nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że zamówiony Produkt nie jest dostępny, lub występują zakłócenia produkcyjne, każda ze stron może odstąpić od Umowy sprzedaży w terminie trzydziestu dni od określonego w potwierdzeniu zamówienia terminu dostawy.
 13. Dostawa odbywa się wyłącznie na terenie Polski.

§ 8 Odstąpienie od umowy

Klientowi, w szczególności Konsumentowi, nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy z uwagi na to, że Produkty są wyprodukowane według specyfikacji Klienta, zgodnie z art. 38 pkt 3) ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

§ 9 Rękojmia za wady oraz gwarancj

 1. Istnieje możliwość występowania nieznacznych różnic pomiędzy przedstawioną kolorystyką i wymiarami Produktów w katalogach, kartach technicznych, Sklepie Internetowym oraz wzornikach, a dostarczonym Produkcie, co nie stanowi wady Produktu.
 2. Wobec Klienta Sprzedający ponosi odpowiedzialność za wady fizyczne lub prawne rzeczy sprzedanej, na zasadach określonych w art. 556 i kolejnych Kodeksu cywilnego.
 3. W odniesieniu do Przedsiębiorców, w tym również będących osobami fizycznymi nabywającymi Produkty w Sklepie internetowym związane bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści umowy wynika, że nie posiada ona dla nich charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, okres rękojmi wynosi 12 miesięcy..
 4. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta drogą mailową lub pisemnie na adres Sprzedającego.
 5. Składając reklamację Klient może skorzystać ze wzoru formularza reklamacji zamieszczonego na stronie Sklepu internetowego, jednak nie jest to obowiązkowe.
 6. W przypadku składania reklamacji bez wykorzystania wzoru formularza reklamacji zaleca się podanie w zgłoszeniu reklamacyjnym co najmniej:
 • imię, nazwisko, firma, NIP, adres do korespondencji i dane kontaktowe;
 • informacje dotyczące daty zawarcia umowy wraz z potwierdzeniem jej zawarcia;
 • informacje i okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady;
 • żądanie dotyczące sposobu rozpoznania reklamacji.
 1. Sprzedający ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia jej złożenia, chyba że Konsument zażądał wymiany Produktu lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona – wówczas obowiązuje termin 14 dni. Brak ustosunkowania się Sprzedającego w powyższym terminie oznacza, że Sprzedający uznał reklamację za uzasadnioną.
 1. W procedurze reklamacji Sprzedający nie przewiduje możliwości pozasądowego rozstrzygnięcia sporu.

§ 10 Ochrona Danych Osobowych

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Klientów określone zostały w „Polityce prywatności”, dostępnej pod adresem: https://pco-higiena.pl/polityka-prywatnosci stanowiącej integralną część niniejszego Regulaminu.

§ 11 Świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Sprzedający świadczy za pośrednictwem Sklepu internetowego następujące Usługi elektroniczne:
 • założenie i prowadzenie Konta klienta w Sklepie internetowym;
 • umożliwienie spersonalizowania Zamówienia przez nadanie mu własnych specyfikacji;
 • umożliwienie złożenia Zamówienia i zawarcia Umowy sprzedaży;
 • umożliwienie korzystania z Koszyka;
 • Newsletter;
 • udostępnianie danych i materiałów, znajdujących się w Sklepie internetowym, w tym przede wszystkim informacji o Produktach.
 1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, za pośrednictwem, którego Sprzedający świadczy Usługi elektroniczne:
 • komputer klasy PC lub inne urządzenie umożliwiające korzystanie ze Sklepu;
 • dostęp do sieci Internet;
 • dostęp do poczty elektronicznej;
 • odpowiednie oprogramowanie w postaci przeglądarki internetowej.
 1. Zakazuje się Klientowi dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 2. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawartą z chwilą założenia przez Klienta Konta klienta, z chwilą zapisania się do usługi Newslettera, a także w momencie rozpoczęcia korzystania z danej funkcjonalności Sklepu internetowego umożliwiającej skorzystanie z określonej usługi elektronicznej.
 3. Umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na założeniu i prowadzeniu Konta Klienta w Sklepie internetowym, a także polegającej na świadczeniu usługi Newslettera, zostają zawarte na czas nieoznaczony. W zakresie pozostałych usług elektronicznych świadczonych za pośrednictwem Sklepu internetowego umowa o świadczenie tychże usług zostaje zawarta na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą i poprzez zaprzestanie korzystania przez Klienta z danej usługi elektronicznej i bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń.
 4. Klient może w każdym czasie i bez wskazywania przyczyny rozwiązać umowę, o której mowa w ust. 4 i 5 poprzez przesłanie stosownego oświadczenia drogą mailową lub pisemnie na adres Sprzedającego. Klient będący Konsumentem może również od umowy, o której mowa w ust. 4 i 5, odstąpić w terminie 14 dni bez podawania przyczyny.
 5. Klient może złożyć reklamację dotyczącą usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedającego drogą mailową lub pisemnie na adres Sprzedającego.
 6. Sprzedający rozpatrzy reklamację dotyczącą usług świadczonych drogą elektroniczną w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia jej otrzymania, informując Kupującego niezwłocznie o jej wynikach.

§12 Prawa do używania / zakaz treści niezgodnych z prawem

 1. Jeżeli Klient przekazuje Sprzedającemu treści do spersonalizowania Produktu (np. pliki graficzne), to jest za nie odpowiedzialny na zasadzie wyłączności. Zawierając Umowę sprzedaży, Klient zapewnia, że posiada konieczne prawa autorskie, prawa do znaków towarowych lub inne prawa w odniesieniu do wszystkich przesłanych Sprzedającemu plików graficznych jak również w zakresie zleconego ich używania. Wszystkie skutki wynikające z ewentualnego naruszenia tych praw ponosi wyłącznie Klient.
 2. Klient zobowiązany jest do zwolnienia Sprzedającego wobec osób trzecich z wszystkich uzasadnionych roszczeń, które są dochodzone z powodu naruszenia praw osób trzecich w związku ze zleceniem Sprzedającemu edycji, powielania i wykorzystywania przekazanych plików graficznych.
 3. Klient zapewnia, że zawartość przekazanych plików graficznych nie narusza obowiązujących norm zakazujących oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

§13 Zastrzeżenie prawa własności

Produkty pozostają własnością Sprzedającego do momentu pełnego uregulowania zapłaty.

§ 14 Odpowiedzialność Sprzedającego wobec Klientów nie będących Konsumentami, w tym

wobec osób fizycznych nabywających Produkty w Sklepie internetowym związane bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści umowy wynika, że nie posiada ona dla nich charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

 1. Roszczenia odszkodowawcze ww. Klientów są wyłączone, chyba że szkoda powstała z winy umyślnej Sprzedającego.
 2. W żadnym wypadku Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści ww. Klienta. Sprzedający może ponosić ewentualną odpowiedzialność jedynie za typowe i normalne następstwa działania lub zaniechania, z którego szkoda wynikła.
 3. Ograniczenia odpowiedzialności wynikające z ust. 1 i 2 nie obowiązują, w przypadku podstępnego zatajenia wad Produktu lub udzielenia gwarancji jakości. Przepisy o charakterze bezwzględnie obowiązującym (w szczególności za produkt niebezpieczny) pozostają nienaruszone.

§15 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2021
 2. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem linku zamieszczonego na stronie Sklepu internetowego. Regulamin może zostać utrwalony, pozyskany i odtworzony poprzez jego wydrukowanie lub zapisanie go na odpowiednim nośniku danych.
 3. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączenia lub ograniczenia jakichkolwiek praw Konsumentów, przyznanych im na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. W przypadku ewentualnej, niezamierzonej niezgodności Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy i są one stosowane przez Sprzedającego.
 4. Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub w inny sposób niewykonalne w zakresie przewidzianym przepisami prawa, to w tym zakresie zostaje ono wyłączone. W pozostałym zakresie Regulamin pozostaje w mocy.
 5. Sprzedający może dokonać zmiany postanowień Regulaminu po uprzednim poinformowaniu Klientów poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na stronie Sklepu internetowego. Zmiany Regulaminu lub nowa treść Regulaminu wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty umieszczenia nowej treści Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego.
 6. Zamówienia złożone w trakcie obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu będą realizowane zgodnie z jego postanowieniami.
 7. Informacje zawarte na stronie Sklepu i materiały informacyjne dostarczane przez Sklep służą wyłącznie poinformowaniu Klienta i nie stanowią porady.
 8. Wszelkie elementy graficzne Sklepu internetowego, zastosowane w nim rozwiązania techniczne, elementy kontentu, jak i sposób w jaki elementy graficzne i kontent są przedstawione (układ), jak również oprogramowanie, bazy danych i inne materiały umieszczone w ramach Sklepu internetowego stanowią przedmiot prawa autorskiego Sprzedającego i podlegają ochronie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 9. W celu korzystania ze Sklepu internetowego Sprzedający udziela Klientom niewyłącznej, niezbywalnej, nieprzenoszalnej, udzielonej na czas korzystania ze Sklepu internetowego, Licencji na korzystanie ze Sklepu internetowego. W ramach udzielonej Licencji Klient uprawniony jest wyłącznie do tymczasowego zwielokrotniania Sklepu internetowego poprzez jego wyświetlanie w przeglądarce internetowej, a także zapisanie plików tymczasowych, w celu korzystania z dostępnych funkcjonalności w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem.
 10. Jeżeli Strony na piśmie pod rygorem nieważności nie postanowiły inaczej, wyłączone jest stosowanie wszelkich wzorców umów lub regulaminów Klienta, również wówczas gdy Sprzedający nie zgłosił wyraźnego sprzeciwu w sprawie ich wyłączenia. Umowa sprzedaży lub inna umowa ze Sprzedającym może zostać zawarta pod warunkiem, że zastosowanie będą miały wyłącznie niniejsze warunki Regulaminu, w szczególności nie będą miały zastosowania jakiekolwiek warunki przedstawione przez Klienta (klauzula defensywna).
 11. Niniejszy Regulamin podlega prawu polskiemu oraz zostaje poddany jurysdykcji sądów polskich z wyłączeniem KonwencjiNarodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów, sporządzonej w Wiedniu dnia 11 kwietnia 1980.
 12. . Wybór prawa polskiego nie pozbawia Konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy, na mocy prawa jakie byłoby właściwe w razie braku wyboru prawa.
 13. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedającym a Klientem, który jest Konsumentem, z zastrzeżeniem pkt. 14 poniżej, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.
 14. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedającym a Klientem, który nie jest Konsumentem, w tym wobec osób fizycznych nabywających Produkty w Sklepie internetowym związane bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści umowy wynika, że nie posiada ona dla nich charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Sprzedającego.
 15. Znaczenie użytych w Sklepie terminów wyrażonych poprzez wpisanie wielką literą jest takie, jakie nadano im w niniejszym Regulaminie.
Koszyk
Brak produktów w koszyku!
Kontynuuj